Tranh phong thủy hươu vàng sừng hoa 1

Giá: 200.000 ₫250.000 ₫
{"63a40f1c4bfe13673c8b456a-d8a1a198-0a11b799":{"sale_price":200000,"sale":"20","price":250000,"material_info":{"id":"63a40f1c4bfe13673c8b456a","name":"Tranh Canvas"},"size_info":{"id":"d8a1a198","width":"30","height":"60"},"type_info":{"id":"0a11b799","name":"Vi\u1ec1n \u0110en","image":""}},"63a40f1c4bfe13673c8b456a-d8a1a198-5b9486ab":{"sale_price":200000,"sale":"20","price":250000,"material_info":{"id":"63a40f1c4bfe13673c8b456a","name":"Tranh Canvas"},"size_info":{"id":"d8a1a198","width":"30","height":"60"},"type_info":{"id":"5b9486ab","name":"Vi\u1ec1n V\u00e2n G\u1ed7","image":""}},"63a40f1c4bfe13673c8b456a-d8a1a198-ca6c8198":{"sale_price":200000,"sale":"20","price":250000,"material_info":{"id":"63a40f1c4bfe13673c8b456a","name":"Tranh Canvas"},"size_info":{"id":"d8a1a198","width":"30","height":"60"},"type_info":{"id":"ca6c8198","name":"Vi\u1ec1n V\u00e0ng","image":""}},"63a40f1c4bfe13673c8b456a-d8a1a198-5bdab098":{"sale_price":200000,"sale":"20","price":250000,"material_info":{"id":"63a40f1c4bfe13673c8b456a","name":"Tranh Canvas"},"size_info":{"id":"d8a1a198","width":"30","height":"60"},"type_info":{"id":"5bdab098","name":"Vi\u1ec1n Tr\u1eafng","image":""}},"63a40f1c4bfe13673c8b456a-780d84a9-0a11b799":{"sale_price":305000,"sale":"20","price":380000,"material_info":{"id":"63a40f1c4bfe13673c8b456a","name":"Tranh Canvas"},"size_info":{"id":"780d84a9","width":"40","height":"80"},"type_info":{"id":"0a11b799","name":"Vi\u1ec1n \u0110en","image":""}},"63a40f1c4bfe13673c8b456a-780d84a9-5b9486ab":{"sale_price":305000,"sale":"20","price":380000,"material_info":{"id":"63a40f1c4bfe13673c8b456a","name":"Tranh Canvas"},"size_info":{"id":"780d84a9","width":"40","height":"80"},"type_info":{"id":"5b9486ab","name":"Vi\u1ec1n V\u00e2n G\u1ed7","image":""}},"63a40f1c4bfe13673c8b456a-780d84a9-ca6c8198":{"sale_price":305000,"sale":"20","price":380000,"material_info":{"id":"63a40f1c4bfe13673c8b456a","name":"Tranh Canvas"},"size_info":{"id":"780d84a9","width":"40","height":"80"},"type_info":{"id":"ca6c8198","name":"Vi\u1ec1n V\u00e0ng","image":""}},"63a40f1c4bfe13673c8b456a-780d84a9-5bdab098":{"sale_price":305000,"sale":"20","price":380000,"material_info":{"id":"63a40f1c4bfe13673c8b456a","name":"Tranh Canvas"},"size_info":{"id":"780d84a9","width":"40","height":"80"},"type_info":{"id":"5bdab098","name":"Vi\u1ec1n Tr\u1eafng","image":""}},"63a40f1c4bfe13673c8b456a-784a919b-0a11b799":{"sale_price":450000,"sale":"20","price":560000,"material_info":{"id":"63a40f1c4bfe13673c8b456a","name":"Tranh Canvas"},"size_info":{"id":"784a919b","width":"50","height":"100"},"type_info":{"id":"0a11b799","name":"Vi\u1ec1n \u0110en","image":""}},"63a40f1c4bfe13673c8b456a-784a919b-5b9486ab":{"sale_price":450000,"sale":"20","price":560000,"material_info":{"id":"63a40f1c4bfe13673c8b456a","name":"Tranh Canvas"},"size_info":{"id":"784a919b","width":"50","height":"100"},"type_info":{"id":"5b9486ab","name":"Vi\u1ec1n V\u00e2n G\u1ed7","image":""}},"63a40f1c4bfe13673c8b456a-784a919b-ca6c8198":{"sale_price":450000,"sale":"20","price":560000,"material_info":{"id":"63a40f1c4bfe13673c8b456a","name":"Tranh Canvas"},"size_info":{"id":"784a919b","width":"50","height":"100"},"type_info":{"id":"ca6c8198","name":"Vi\u1ec1n V\u00e0ng","image":""}},"63a40f1c4bfe13673c8b456a-784a919b-5bdab098":{"sale_price":450000,"sale":"20","price":560000,"material_info":{"id":"63a40f1c4bfe13673c8b456a","name":"Tranh Canvas"},"size_info":{"id":"784a919b","width":"50","height":"100"},"type_info":{"id":"5bdab098","name":"Vi\u1ec1n Tr\u1eafng","image":""}},"63a411be4bfe13573f8b4569-4a7b809b-63a411ac24a6c":{"sale_price":205000,"sale":"20","price":255000,"material_info":{"id":"63a411be4bfe13573f8b4569","name":"Tr\u00e1ng g\u01b0\u01a1ng si\u00eau nh\u1eb9"},"size_info":{"id":"4a7b809b","width":"30","height":"60"},"type_info":{"id":"63a411ac24a6c","name":"Vi\u1ec1n \u0110en","image":"M"}},"63a411be4bfe13573f8b4569-4a7b809b-e9caaa8b":{"sale_price":205000,"sale":"20","price":255000,"material_info":{"id":"63a411be4bfe13573f8b4569","name":"Tr\u00e1ng g\u01b0\u01a1ng si\u00eau nh\u1eb9"},"size_info":{"id":"4a7b809b","width":"30","height":"60"},"type_info":{"id":"e9caaa8b","name":"Vi\u1ec1n V\u00e2n G\u1ed7","image":""}},"63a411be4bfe13573f8b4569-4a7b809b-1bab94aa":{"sale_price":205000,"sale":"20","price":255000,"material_info":{"id":"63a411be4bfe13573f8b4569","name":"Tr\u00e1ng g\u01b0\u01a1ng si\u00eau nh\u1eb9"},"size_info":{"id":"4a7b809b","width":"30","height":"60"},"type_info":{"id":"1bab94aa","name":"Vi\u1ec1n V\u00e0ng","image":""}},"63a411be4bfe13573f8b4569-4a7b809b-f876abb8":{"sale_price":205000,"sale":"20","price":255000,"material_info":{"id":"63a411be4bfe13573f8b4569","name":"Tr\u00e1ng g\u01b0\u01a1ng si\u00eau nh\u1eb9"},"size_info":{"id":"4a7b809b","width":"30","height":"60"},"type_info":{"id":"f876abb8","name":"Vi\u1ec1n Tr\u1eafng","image":""}},"63a411be4bfe13573f8b4569-9b73b28a-63a411ac24a6c":{"sale_price":365000,"sale":"20","price":460000,"material_info":{"id":"63a411be4bfe13573f8b4569","name":"Tr\u00e1ng g\u01b0\u01a1ng si\u00eau nh\u1eb9"},"size_info":{"id":"9b73b28a","width":"40","height":"80"},"type_info":{"id":"63a411ac24a6c","name":"Vi\u1ec1n \u0110en","image":"M"}},"63a411be4bfe13573f8b4569-9b73b28a-e9caaa8b":{"sale_price":365000,"sale":"20","price":460000,"material_info":{"id":"63a411be4bfe13573f8b4569","name":"Tr\u00e1ng g\u01b0\u01a1ng si\u00eau nh\u1eb9"},"size_info":{"id":"9b73b28a","width":"40","height":"80"},"type_info":{"id":"e9caaa8b","name":"Vi\u1ec1n V\u00e2n G\u1ed7","image":""}},"63a411be4bfe13573f8b4569-9b73b28a-1bab94aa":{"sale_price":365000,"sale":"20","price":460000,"material_info":{"id":"63a411be4bfe13573f8b4569","name":"Tr\u00e1ng g\u01b0\u01a1ng si\u00eau nh\u1eb9"},"size_info":{"id":"9b73b28a","width":"40","height":"80"},"type_info":{"id":"1bab94aa","name":"Vi\u1ec1n V\u00e0ng","image":""}},"63a411be4bfe13573f8b4569-9b73b28a-f876abb8":{"sale_price":365000,"sale":"20","price":460000,"material_info":{"id":"63a411be4bfe13573f8b4569","name":"Tr\u00e1ng g\u01b0\u01a1ng si\u00eau nh\u1eb9"},"size_info":{"id":"9b73b28a","width":"40","height":"80"},"type_info":{"id":"f876abb8","name":"Vi\u1ec1n Tr\u1eafng","image":""}},"63a411be4bfe13573f8b4569-c9e7b3b8-63a411ac24a6c":{"sale_price":465000,"sale":"20","price":580000,"material_info":{"id":"63a411be4bfe13573f8b4569","name":"Tr\u00e1ng g\u01b0\u01a1ng si\u00eau nh\u1eb9"},"size_info":{"id":"c9e7b3b8","width":"50","height":"100"},"type_info":{"id":"63a411ac24a6c","name":"Vi\u1ec1n \u0110en","image":"M"}},"63a411be4bfe13573f8b4569-c9e7b3b8-e9caaa8b":{"sale_price":465000,"sale":"20","price":580000,"material_info":{"id":"63a411be4bfe13573f8b4569","name":"Tr\u00e1ng g\u01b0\u01a1ng si\u00eau nh\u1eb9"},"size_info":{"id":"c9e7b3b8","width":"50","height":"100"},"type_info":{"id":"e9caaa8b","name":"Vi\u1ec1n V\u00e2n G\u1ed7","image":""}},"63a411be4bfe13573f8b4569-c9e7b3b8-1bab94aa":{"sale_price":465000,"sale":"20","price":580000,"material_info":{"id":"63a411be4bfe13573f8b4569","name":"Tr\u00e1ng g\u01b0\u01a1ng si\u00eau nh\u1eb9"},"size_info":{"id":"c9e7b3b8","width":"50","height":"100"},"type_info":{"id":"1bab94aa","name":"Vi\u1ec1n V\u00e0ng","image":""}},"63a411be4bfe13573f8b4569-c9e7b3b8-f876abb8":{"sale_price":465000,"sale":"20","price":580000,"material_info":{"id":"63a411be4bfe13573f8b4569","name":"Tr\u00e1ng g\u01b0\u01a1ng si\u00eau nh\u1eb9"},"size_info":{"id":"c9e7b3b8","width":"50","height":"100"},"type_info":{"id":"f876abb8","name":"Vi\u1ec1n Tr\u1eafng","image":""}},"63a411e14bfe13593f8b4569-9ab7b8bb-e9c785aa":{"sale_price":215000,"sale":"20","price":270000,"material_info":{"id":"63a411e14bfe13593f8b4569","name":"Tr\u00e1ng g\u01b0\u01a1ng Mica"},"size_info":{"id":"9ab7b8bb","width":"30","height":"60"},"type_info":{"id":"e9c785aa","name":"M\u1eb7c \u0111\u1ecbnh","image":""}},"63a411e14bfe13593f8b4569-d867ab9b-e9c785aa":{"sale_price":380000,"sale":"20","price":480000,"material_info":{"id":"63a411e14bfe13593f8b4569","name":"Tr\u00e1ng g\u01b0\u01a1ng Mica"},"size_info":{"id":"d867ab9b","width":"40","height":"80"},"type_info":{"id":"e9c785aa","name":"M\u1eb7c \u0111\u1ecbnh","image":""}},"63a411e14bfe13593f8b4569-485d8e88-e9c785aa":{"sale_price":550000,"sale":"20","price":685000,"material_info":{"id":"63a411e14bfe13593f8b4569","name":"Tr\u00e1ng g\u01b0\u01a1ng Mica"},"size_info":{"id":"485d8e88","width":"50","height":"100"},"type_info":{"id":"e9c785aa","name":"M\u1eb7c \u0111\u1ecbnh","image":""}}}
Chọn loại tranh
Tranh Canvas
Tráng gương siêu nhẹ
Tráng gương Mica
Chọn kích thước
30x60 cm
40x80 cm
50x100 cm
30x60 cm
40x80 cm
50x100 cm
30x60 cm
40x80 cm
50x100 cm
Chọn viền
Viền Đen
Viền Vân Gỗ
Viền Vàng
Viền Trắng
Viền Đen
Viền Vân Gỗ
Viền Vàng
Viền Trắng
Mặc định
Thêm vào giỏ hàng
Đặt hàng

Giao hàng MIỄN PHÍ ( từ 800k trở lên khu vực Hà Nội...chi tiết)

Bảo hành 1 ĐỔI 1 trong 1 NĂM

HOÀN TIỀN nếu sản phẩm không đúng mô tả

KIỂM TRA sản phẩm trước khi thanh toán

Giới thiệu về Tranh phong thủy hươu vàng sừng hoa 1

Bạn đang có ý định treo một bức tranh phong thủy trong nhà?  

Những bộ tranh phong thủy hợp tuổi không chỉ dùng với mục đích trang trí mà còn có ý nghĩa phong thủy giúp mang lại may mắn, tài lộc, sự nghiệp hanh thông cho gia chủ. 

Hãy đến với xưởng tranh In Hình Online lựa chọn Tranh phong thủy hươu vàng sừng hoa 1 đẹp, hút tài lộc trang trí treo tường nghệ thuật độc đáo cho mọi không gian nhà của bạn.

Là dòng tranh công nghệ mới, đang là xu hướng trang trí tường đơn giản nhưng mang lại vẻ đẹp hiện đại và sang trọng, với nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau để phù hợp với không gian và ngân sách của bạn.

+ Tranh Canvas Tranh phong thủy hươu vàng sừng hoa 1

Khung tranh : được làm từ nhựa Composite có tính cơ lý cao hơn nhựa thông thường, bảo vệ bức tranh hoàn thiện với khả năng chịu lực, chống trầy xước và chịu nhiệt rất tốt
Chất liệu tranh: Tranh được in trên vải canvas chất lượng cao, in bằng mực UV sắc nét 10 năm không bị phai màu. Mặt tranh Tranh phong thuỷ được phủ lớp sơn bóng chống thấm nước

 

 cấu tạo của Tranh phong thủy hươu vàng sừng hoa 1
Cấu tạo của Tranh phong thuỷ (DH37822383)

 Viền của Tranh phong thủy hươu vàng sừng hoa 1
Khung viền của Tranh phong thuỷ (DH37822383) có chất liệu composite với các màu tuỳ chọn: Đen, Trắng, Vàng Đồng, Giả Gỗ

+ Tranh tráng gương siêu nhẹ

Khung tranh : được làm từ nhựa Composite có tính cơ lý cao hơn nhựa thông thường, bảo vệ bức tranh hoàn thiện với khả năng chịu lực, chống trầy xước và chịu nhiệt rất tốt
Chất liệu tranh: in trên chất liệu giấy PP... Sau khi in tranh, bề mặt tranh sẽ được phủ lên lớp bóng gương để tạo độ sáng, nhẵn bóng. Lớp gương này giúp tranh có chiều sâu và có hồn không lượng cao, in bằng mực UV sắc nét 10 năm không bị phai màu. Mặt tranh Tranh phong thuỷ được phủ lớp sơn bóng chống thấm nước

 

 cấu tạo của Tranh phong thủy hươu vàng sừng hoa 1
Cấu tạo của Tranh phong thuỷ (DH37822383)

 Viền của Tranh phong thủy hươu vàng sừng hoa 1
Khung viền của Tranh phong thuỷ (DH37822383) có chất liệu composite với các màu tuỳ chọn: Đen, Trắng, Vàng Đồng, Giả Gỗ

Ưu điểm tranh tránh gương siêu nhẹ: Khối lượng nhẹ dễ treo bằng đinh 3 chân, hiện đại sang trọng ...

+ Tranh tráng gương mica

 cấu tạo của Tranh phong thủy hươu vàng sừng hoa 1
Cấu tạo của Tranh phong thuỷ (DH37822383)

Khung tranh : được làm từ nhựa Composite có tính cơ lý cao hơn nhựa thông thường, bảo vệ bức tranh hoàn thiện với khả năng chịu lực, chống trầy xước và chịu nhiệt rất tốt
Chất liệu tranh: in trên chất liệu giấy PP... Sau khi in tranh, bề mặt tranh sẽ được phủ lên lớp bóng gương để tạo độ sáng, nhẵn bóng. Lớp gương này giúp tranh có chiều sâu và có hồn không lượng cao, in bằng mực UV sắc nét 10 năm không bị phai màu. Mặt tranh Tranh phong thuỷ được phủ lớp sơn bóng chống thấm nước

Tranh tránh gương mica: có khối lượng nặng và treo chắc chắn bằng đinh

Hướng dẫn treo Tranh phong thủy hươu vàng sừng hoa 1

Tranh phong thủy hươu vàng sừng hoa 1
Liên hệ để yêu cầu mẫu bạn quan tâm : Zalo : 0888088789

Thông tin về sản phẩm

Tên sản phẩm Tranh phong thủy hươu vàng sừng hoa 1
Mã sản phẩm DH37822383
Loại khung ⭐ Với các tranh cancas và tráng gương khung tranh được làm từ nhựa Composite có tính cơ lý cao hơn nhựa thông thường, bảo vệ bức tranh hoàn thiện với khả năng chịu lực, chống trầy xước và chịu nhiệt rất tốt
Chât liệu ⭐ Tranh được in trên vải canvas(tranh canvas), giấy PP (tranh tráng gương siêu nhẹ), các vật liệu gỗ , mica (tranh tráng gương mica) ... chất lượng cao, in bằng mực UV sắc nét 10 năm không bị phai màu. Mặt tranh được phủ lớp sơn bóng chống thấm nước
Kích thước 30x40 cm, 40x60cm, 50x70cm, 60x80cm...
Viền tranh Viền tranh Composite có 4 màu cơ bản: Đen, Trắng, Vàng Đồng, Giả Gỗ
Bảo hành ⭐ Bảo hành 1 ĐỔI 1 trong 1 NĂM
Vận chuyền ⭐ Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 800K

Đánh giá Tranh phong thủy hươu vàng sừng hoa 1

4.8 4 đánh giá Viết đánh giá
5
75%
4
25%
3
0%
2
0%
1
0%
Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat trên Facebook
Chat trên Zalo